Samarbeten

Samverkan är ett av Nordicoms kärnvärden. Vår verksamhet vilar på en lång rad samarbeten och nätverk – på svensk, nordisk och internationell nivå. Nedan presenteras våra huvudsakliga samarbetspartners och nätverk.

Universitetet i Bergen

Institutt for informasjons- og medievitenskap vid Universitet i Bergen är vår norska systerorganisation. Samarbetet, som bedrivs med stöd från det norska Kulturdepartementet, syftar till att stärka Nordicoms nordiska arbete. Sedan 2019 är samarbetet mellan Nordicom och Universitetet i Bergen huvudsakligen koncentrerat till driften och utvecklingen av den digitala forskarplattformen NordMedia Network.

Mediemyndigheten

Nordicom samarbetar med den svenska Mediemyndigheten i frågor rörande ägar- och branschstrukturen på den svenska mediemarknaden. Myndighetens årliga rapportserie Medieutveckling: Medieekonomi tas fram i samverkan med Nordicom. Mediemyndigheten är också en av intressenterna bakom den svenska Mediebarometer-undersökningen (se nedan). Nordicom är sedan 2020 en av medlemmarna i det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, som koordineras av Mediemyndigheten (tidigare Statens medieråd) på uppdrag av den svenska regeringen. Nätverket arbetar för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) i Sverige. Nordicom är koordinator för Akademiskt forum för MIK-forskning, som är en del av MIK Sverige och har som syfte att sammanföra svenska forskare och forskningsinstitutioner med MIK-intresse.

De nationella medieforskarföreningarna i Norden

I Danmark, Finland, Norge och Sverige finns det nationella forskarföreningar som samlar medie- och kommunikationsforskare i respektive land. Det handlar om Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMiD), Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap i Finland (Mevi ry), Norsk medieforskerlag (MBL) och Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK). Tillsammans med de nationella forskarföreningarna och med representanter för den isländska medieforskningen deltar Nordicom i anordnandet av den nordiska medieforskarkonferensen NordMedia. Forskarföreningarna nominerar också deras respektive lands medlem i Nordicoms vetenskapliga råd.

Mediebarometern

Nordicom har sedan 1994 haft ansvaret för den årliga Mediebarometer-undersökningen, som mäter den svenska befolkningens tillgång till och användning av olika medier. Undersökningen ingår i Nordicoms uppdrag från det svenska kulturdepartementet. Härtill lämnar ett antal aktörer på medieområdet viktiga bidrag till Mediebarometerns genomförande och metodutveckling. Det rör sig om Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Mediemyndigheten, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio samt Dentsu Data Labs, Svenska Dagbladet, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.